ThienNhien.Net - Theo một báo cáo được công bố ngày 20/05/2008, các nhà khoa học...