Cách đây 60 năm, ngày 11.6.1948, Bác Hồ ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc". Từ đó đến nay, phong trào thi đua yêu nước của nhân dân ta đã góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.