Bộ Tài chính vừa đề xuất với Chính phủ hàng loạt biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát. Theo đó Bộ Tài chính sẽ cắt giảm những khoản chi chưa thực sự cần thiết và cấp bách như hội nghị, hội thảo, tiếp khách, nghiên cứu khảo sát ở nước ngoài nhằm đảm bảo mục tiêu giảm chi 10%; tiết kiệm 10% các khoản chi cho năng lượng và xăng dầu.