Đang đột nhập để lấy trộm tiền, Phong bị em nhỏ duy nhất trông nhà phát hiện nên đã cắt cổ em để tẩu thoát.