Sở GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết ĐHCĐ bất thường của CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, Sở GDCK Hà Nội thông báo toàn văn Nghị quyết (đính kèm)./. Tài liệu đính kèm: CAP: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường