Mặc dù Việt Nam đã có khuôn khổ pháp lý về quản lý cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông, song để có một môi trường cạnh tranh viễn thông thực sự lành mạnh vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ.