SMS được xem là một công nghệ tuyệt đối phù hợp cho việc sử dụng với các hệ thống cảnh báo, có thể thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi. Mô hình này lần đầu tiên được xây dựng và áp dụng tại các vùng nuôi trồng thủy sản của miền Bắc.