Bạn hãy xem và cố nhớ các món ăn có trong 13 chiếc bát này nhé, sau đó chúng sẽ được che lại để thử thách bạn đấy.

Cang nao nho vi tri cac mon an - Anh 1

Bạn đã sẵn sàng chưa? Mình che lại nhé!

Cang nao nho vi tri cac mon an - Anh 2

Bắt đầu

Mộc Trà