Đó là ý kiến của đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý và các nhà báo đến từ 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tại hội thảo "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường khu vực phía Bắc" do Tổng cục Môi trường tổ chức, ngày 13/11, tại Hà Nội.

Thạc sỹ Lê Minh Ánh, Tổng cục Môi trường cho biết: Hiện Việt Nam chưa xây dựng được chiến lược truyền thông lâu dài và có chiều sâu. Mới bước đầu hình thành được đội ngũ cán bộ chuyên làm công tác nâng cao nhận thức và truyền thông môi trường thuộc Chi cục bảo vệ môi trường, hầu hết chưa qua đào tạo chuyên môn về nâng cao nhận thức và truyền thông môi trường, chủ yếu tự nghiên cứu là chính. Tại hội thảo, các đại biểu cũng tập trung vào thảo luận các vấn đề như thuận lợi và khó khăn trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường tại các tỉnh, thành phố; phương pháp, kỹ năng truyền thông pháp luật bảo vệ môi trường; các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường; định hướng tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường. Các đại biểu cho rằng hệ thống pháp luật và văn bản dưới luật cơ bản đã và đang được xây dựng theo hướng đồng bộ, thống nhất. Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành còn thiếu chặt chẽ, thường xuyên nên kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế. Đặc biệt, trình độ cán bộ, công chức nhìn chung còn hạn chế về kinh nghiệm, kỹ năng quản lý, nhất là cán bộ cấp huyện, xã còn thiếu và yếu. Các đại biểu cũng kiến nghị trong thời gian tới, cần thành lập mạng lưới cán bộ chuyên trách về công tác truyền thông môi trường từ trung ương đến địa phương và định kỳ hàng năm đào tạo chuyên sâu về các kỹ năng truyền thông môi trường cho đội ngũ tuyên truyền viên. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực truyền thông môi trường, xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin nhanh và chính xác giữa các phương tiện thông tin đại chúng với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và các đơn vị có liên quan. Đặc biệt, cần gắn các hoạt động tuyền thông môi trường với những mô hình thực hành cụ thể, thực tế, dựa vào cộng đồng nhằm gắn liền giữa lý thuyết với thực hành./.