Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) trình Đại hội XI nhấn mạnh sự cần thiết phải "Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lí các cấp, đội ngũ chuyên gia đầu ngành".

Cách đặt vấn đề như vậy là mang tính toàn diện, song, cần xác định rõ đâu là trọng tâm, trọng điểm trong hệ thống cán bộ ở nhiều cấp bậc đó. Theo chúng tôi, cần tập trung xây dựng cho được đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển đất nước, quy tụ được sức mạnh toàn dân tộc trong điều kiện dân chủ hóa, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, xem đó là một trọng điểm của công tác cán bộ. Bởi lẽ, cán bộ càng đảm đương chức vụ cao bao nhiêu, tác động thuận nghịch của họ tới quá trình phát triển xã hội càng lớn bấy nhiêu. Nếu việc không đủ tâm và tầm của một cán bộ cơ sở chỉ có thể gây ra những sai lầm mang tính cục bộ, tác động tiêu cực chỉ trong một phạm vi hạn hẹp thuộc cơ sở người đó phụ trách, thì sự thiếu tâm và tầm của cán bộ cấp chiến lược có thể gây ra hậu quả lớn trên phạm vi quốc gia, dân tộc. Vì vậy, trước hết cần làm rõ tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo ở cấp chiến lược trong bộ máy Đảng và Nhà nước. Nhà lãnh đạo chính trị là người có tài năng đặc biệt về chính trị, nhà chiến lược tầm cỡ, là người vạch đường chỉ lối cho quần chúng nhân dân hành động; là người có đạo đức, được tuyệt đại bộ phận nhân dân tin tưởng. Họ phải là những nhà chính trị kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, có khả năng tổng kết thực tiễn, có tầm nhìn chiến lược, góp phần tích cực vào việc vạch ra đường lối chính trị của cách mạng nước ta và lãnh đạo tổ chức thực hiện sáng tạo ở mỗi thời kì lịch sử nhất định. Người lãnh đạo phải gương mẫu về đạo đức, lối sống, chẳng những bản thân mà gia đình, vợ con cũng phải sống lành mạnh, không đặc quyền, đặc lợi. Tóm lại, các nhà chính trị phải là những người tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng, của nhân dân và phải là tấm gương về đạo đức, lối sống. Việc luân chuyển cán bộ là một chủ trương cần thiết nằm trong quy hoạch cán bộ nhằm rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lí có kiến thức và năng lực lãnh đạo tương đối toàn diện, nó cũng có ý nghĩa khắc phục tư tưởng cục bộ khép kín từng ngành, trong địa phương. Luân chuyển không có nghĩa là điều động xáo trộn, mà phải nằm trong quy hoạch, phù hợp với triển vọng phát triển, ý định bố trí sử dụng cán bộ đó sau này, đặc biệt ngành nào cán bộ ấy, không thể đưa cán bộ có trình độ chuyên môn A sang lãnh đạo đợn vị nghề nghiệp B, như hiện nay đang tồn tại rất nhiều. Các chiến sĩ đọc Báo Người cao tuổi tại thao trường. Ảnh: Lê Reo Cán bộ chỉ có thể trưởng thành trong môi trường chính trị và môi trường tổ chức lành mạnh, tích cực. Có đường lối chính trị đúng, có phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị sâu rộng, hiệu quả, lại tổ chức hợp lí với bộ máy có chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng thì mới tạo điều kiện cho cán bộ tốt trưởng thành. Đánh giá đúng phẩm chất và năng lực là việc quan trọng đầu tiên của công tác cán bộ. Trên cơ sở quan điểm đúng đắn và cùng với tăng cường trách nhiệm quản lí cán bộ của người lãnh đạo và cơ quan tham mưu, cần phát huy dân chủ, có cơ chế để cấp dưới và nhân dân tham gia vào việc phê bình, nhận xét, đánh giá cán bộ. Đã đến lúc, cần thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, không ngừng mở rộng dân chủ nội bộ đi đôi với đối thoại, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác cán bộ. Cơ chế dân chủ là phương thuốc hiệu nghiệm nhất để phòng, chống căn bệnh quan liêu, độc đoán, chuyên quyền, thoái hóa biến chất của đội ngũ cán bộ. Cũng chỉ bằng phát huy dân chủ nội bộ và quyền làm chủ của nhân dân, mà phát hiện ra những cán bộ tài năng, bỏ phiếu bầu họ đại diện cho nhân dân nắm công quyền và cũng từ đó nhân dân có đủ thẩm quyền ngăn chặn và thải loại những phần tử cơ hội ra khỏi đội ngũ cán bộ. Ý thức rõ điều này, Đại hội X của Đảng đã chủ trương "Xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, quyết định lớn của Đảng và việc tổ chức thực hiện, kể cả đối với công tác tổ chức và cán bộ". Cần có cơ chế kiểm tra, giám sát từ dưới lên trung thực khách quan. Cần có quy chế rõ ràng về tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đề cao trách nhiệm cá nhân luôn đi đôi với giữ vững sự lãnh đạo tập thể. Cần có chế độ quy định mọi cá nhân đều phải báo cáo công việc, chịu sự phê bình, kiểm tra, giám sát của tổ chức, của tập thể. Nguyễn Minh