Ngày 9/11, Thành ủy Cần Thơ sơ kết 5 năm thự hiện nghị quyết về xây dựng nếp sống văn hóa, trật tự, kỷ cương đô thị ở khu dân cư đến năm 2020.

Can Tho: Xay dung nep song van hoa, trat tu, ky cuong do thi o khu dan cu - Anh 1

Mô hình trong nhà có mõ, ngoài ngõ có đèn.

Ban chỉ đạo “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và ban chỉ đạo “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” được hợp nhất thành một ban chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng dời sống văn hóa - xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, phát động xây dựng hình mẫu người Cần Thơ “trí tuệ, năng động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch” theo tinh thần nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với các nội dung công nhận danh hiệu “người tốt việc tốt”, “gia đình văn hóa”, “xã, phường, thị trấn văn hóa”, “xã nông thôn mới”, “phường, thị trấn văn minh đô thị”, “cơ quan, chợ, trường học đạt chuẩn văn hóa”.

Phong trào được nhân dân đồng thuận cao, mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy dân chủ ở cơ sở, khơi dậy truyền thống tốt đẹp về uống nước nhớ nguồn, khơi dậy tình làng nghĩa xóm, có ý thức với cộng đồng trong việc giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan đô thị, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị nơi công cộng, nơi làm việc...

Thông qua phong trào, thành phố công nhận 63/85 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; 614/630 khu vực văn hóa; 93% hộ dân đạt gia đình văn hóa.

Lê Quốc Khánh