Sáng qua (5-2), Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác của Kiểm toán Nhà nước năm 2013. Trong năm qua, công tác kiểm toán đã góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Theo như báo cáo do Tổng Kiểm toán Nhà nước Đinh Tiến Dũng trình bày, năm 2012, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đã xét duyệt 160/161 báo cáo kiểm toán, ký phát hành 148 báo cáo kiểm toán. Trong đó, có 10 cuộc kiểm toán chất lượng vàng đã được bình chọn. Tổng hợp kết quả kiểm toán 148 cuộc năm 2012, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 13.688,6 tỷ đồng bao gồm các khoản tăng thu; các khoản giảm chi, các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm; các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua ngân sách nhà nước. Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ 74 văn bản của các bộ, ngành và địa phương không phù hợp với quy định hiện hành, góp phần vào việc quản lý và sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Kiểm toán Nhà nước cũng đã chuyển 4 hồ sơ sang cơ quan điều tra, do có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đề nghị cơ quan thanh tra của các bộ, ngành, địa phương xem xét, thanh tra nhiều vụ việc. Trong phương hướng hoạt động của năm 2013, Kiểm toán Nhà nước tập trung kiểm toán một số lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm như, quản lý đất đai gắn với các dự án phát triển nhà và đô thị, kinh doanh bất động sản; quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, môi trường; chống thất thu ngân sách đối với hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp, quản lý thu tạm nhập, tái xuất.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch QH cho rằng: Kiểm toán Nhà nước là một cơ cấu không thể thiếu trong bộ máy nhà nước, một bộ phận cấu thành của hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng để thực hiện chức năng kiểm toán. Hoạt động của Kiểm toán Nhà nước nhằm đảm bảo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được áp dụng và thực thi đúng đắn, hiệu quả trong thực tế. Muốn vậy, theo Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, ngành kiểm toán cần phải chủ động hơn trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; kiên quyết xử lý các biểu hiện sai phạm; kiến nghị việc hoàn thiện, sửa đổi bổ sung chế độ chính sách, góp phần tích cực vào việc xây dựng chính sách pháp luật ngày càng hoàn thiện, sát với thực tiễn hơn.

H.M