* Đến năm 2020: 100% hộ dân được tiếp cận với nước sạch(HNM) - 822 ngàn hộ dân tại các đô thị hiện chưa được cung cấp nước sạch, 4 ngàn hộ hiện đang sống trong những khu vực thiếu an toàn và 1,8 triệu nhà ở tại đô thị vẫn còn là nhà tạm, nhà cấp bốn...