Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tổng hợp các ý kiến đánh giá sơ bộ về kết quả sắp xếp, phân loại doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) theo Quyết định 14/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho biết, các tiêu chí phân loại DNNN cần dựa vào lĩnh vực, ngành nghề, quy mô hoạt động để đưa ra biện pháp sắp xếp phù hợp. Số lượng các tiêu chí về ngành nghề, lĩnh vực hoạt động được sử dụng theo hướng giảm dần, còn tiêu chí về quy mô công suất của doanh nghiệp được quy định theo hướng tăng dần. Qua đó, ngày càng giảm số lượng doanh nghiệp thuộc danh mục Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn, mở rộng dần phạm vi đối tượng doanh nghiệp phải sắp xếp, chuyển đổi, đa dạng hóa sở hữu.

Số liệu của Cục Phát triển doanh nghiệp, các Tập đoàn và Tổng công ty nhà nước đang quản lý 385 Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, 875 công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước.

ĐH