Theo Chương trình, trong các ngày 16, 17 và 19/11, Quốc hội sẽ nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của các thành viên