Công việc nguy hiểm tắm cho cá sấu đòi hỏi người thực hiện phải có lòng dũng cảm mới dám thực hiện.

Theo DSPL