Ông Nguyễn Văn Chi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Cán bộ kiểm tra của Đảng ngoài việc thường xuyên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ; cần nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị để góp phần làm cho công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ngày càng hiệu quả...