(NLĐ)- Từ nay đến cuối năm 2010, thủ trưởng các sở, ban, ngành TP; chủ tịch UBND các quận, huyện; chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc các tổng công ty, công ty Nhà nước trực thuộc hạn chế tối đa việc đi nước ngoài, dành thời gian để tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Trường hợp cấp thiết, các đơn vị phải báo cáo xin ý kiến bằng văn bản và phải được sự đồng ý của Thường trực UBND TP. Đây là chỉ đạo mới nhất của UBND TPHCM. UBND TP cũng giao Sở Ngoại vụ rà soát chương trình công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2010, tham mưu UBND TP các chuyến đi công tác nước ngoài thật sự bức bách, phục vụ trực tiếp cho các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP.