Khi có cháy, xe cứu hỏa đến làm ngơ, dân hoảng loạn, bỏ của chạy lấy người.