Ngày 17.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật Quảng cáo. Nhìn chung, các ý kiến tán thành giao Bộ VHTTDL chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về quảng cáo, các bộ và UBND các cấp phối hợp với Bộ VHTTDL theo chức năng của mình quản lý về quảng cáo. Còn nhiều ý kiến khác nhau về quy định cấm quảng cáo rượu.

Một số ý kiến đề nghị cấm quảng cáo rượu có độ cồn trên 15 độ; ý kiến khác lại đề nghị cấm quảng cáo rượu có độ cồn trên 30 độ; có ý kiến đề nghị cấm quảng cáo rượu hoàn toàn. Quan điểm chung thống nhất: Để đảm bảo nguyên tắc không phân biệt đối xử, ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh của Việt Nam và để người tiêu dùng có ý thức cao hơn về tác hại khi lạm dụng rượu, dự thảo luật quy định cấm quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên.

Hầu hết các ý kiến bức xúc với thực trạng nhiều sản phẩm quảng cáo có nội dung không đúng với chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ được quảng cáo. Nhiều ý kiến đề nghị cần quy định người quảng cáo là người chịu trách nhiệm cuối cùng về sản phẩm quảng cáo, chứ không phải là người phát hành quảng cáo.

Đại biểu cũng phản ánh tình trạng các nhà cung cấp dịch vụ thông tin điện tử, viễn thông gửi tin nhắn, thư điện tử quảng cáo quá nhiều, gây phiền hà cho người sử dụng dịch vụ. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định việc thực hiện quảng cáo bằng hình thức gửi tin nhắn, thư điện tử quảng cáo chỉ được thực hiện đối với những khách hàng trước đó đã thực hiện giao dịch và những đối tượng khác chủ động đăng ký nhận quảng cáo, không loại trừ nhà cung cấp dịch vụ thông tin điện tử, viễn thông. Ngoài ra, dự thảo luật cũng đã quy định số lượng tin nhắn được phép gửi đến một số điện thoại, thư điện tử đến một địa chỉ trong vòng 24 giờ là không quá 3 tin nhắn hoặc thư điện tử.