Gần tới Tết, nhà ông Năm Mến ráo riết chạy đua với thời gian để giao trống mới cho các đoàn lân sư rồng.