Thay đổi để có sự thăng tiến, khả năng sáng tạo, sinh con đẻ cái.