UBND TP.Hà Nội vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đô thị tuyến phố Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội theo văn bản số 11124/VP-ĐT.

Cai tao 3 tuyen pho Trang Tien - Trang Thi - Dien Bien Phu - Anh 1

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc nội dung báo cáo, đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm về việc thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang đô thị tuyến phố Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ.

TP. Hà Nội giao UBND quận Hoàn Kiếm chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, quy định; bảo đảm phù hợp với các yêu cầu, nguyên tắc của UBND TP tại các thông báo số 443/TB-UBND ngày 14/11/2016 và số 212/TB-UBND ngày 28/6/2016 về việc triển khai Thực hiện Dự án cải tạo, chỉnh trang các tuyến phố xung quanh quận Hoàn Kiếm.

Theo đó, quá trình thiết kế lập dự án cần tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các nhà khoa học, chuyên gia, các hội nghề nghiệp để nâng cao chất lượng, tạo sự đồng thuận và báo cáo UBND TP xem xét trước khi phê duyệt dự án.

L.L