Nói đến ghen thì ai cũng nghĩ giống nhau: đều là để bảo vệ tình yêu, sự ích kỷ, quyền sở hữu... Song suy xét kỹ, thì cái ghen của đàn ông và đàn bà có sự khác biệt xa.