Hệ thống Android mặc định không cho phép người dùng cài đặt các ứng dụng từ các nguồn không rõ ngoài Google Play. Tuy nhiên, nếu bạn chắc chắn rằng tập tin cài đặt ứng dụng hay trò chơi là an toàn, bạn có thể cho phép hệ thống Android được cài đặt chúng.