Ông Tạ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết KBNN đang thực hiện cải cách công tác quản lý ngân quỹ theo hướng an toàn, hiệu quả, phù hợp với Chiến lược Phát triển KBNN đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Có 4 nội dung chính thể hiện nổi bật sự cải cách vừa nêu. Thứ nhất, xây dựng Đề án Cải cách quản lý ngân quỹ hướng tới mục tiêu cải cách công tác quản lý ngân quỹ theo hướng an toàn, hiệu quả, theo thông lệ quốc tế, gắn kết quản lý ngân quỹ với quản lý nợ Chính phủ để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính Nhà nước và giảm nợ vay. Nội dung của Đề án gồm xây dựng khuôn khổ pháp lý tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch trong công tác quản lý ngân quỹ; thiết lập các công cụ quản lý ngân quỹ như hệ thống tài khoản thanh toán tập trung (TSA), quy trình dự báo luồng tiền, hệ thống quản lý rủi ro để đảm bảo quản lý ngân quỹ an toàn và hiệu quả; thiết lập bộ phận chuyên nghiệp về quản lý ngân quỹ; các nghiệp vụ đầu tư, đi vay ngân quỹ… Đề án cải cách quản lý ngân quỹ là định hướng cho sự thành công của công tác cải cách nghiệp vụ quản lý ngân quỹ của KBNN. Thứ hai, xây dựng dự thảo Nghị định Quản lý ngân quỹ tạo hành lang pháp lý cho cải cách ngân quỹ theo hướng quản lý tập trung, thống nhất ngân quỹ KBNN nhằm đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của toàn hệ thống KBNN ở mọi thời điểm phát sinh nhu cầu thanh toán giữa KBNN và ngân hàng, tạo được nguồn vốn nhàn rỗi để đầu tư ngân quỹ, từ đó tạo nguồn thu cho ngân sách, tăng hiệu quả sử dụng nguồn tài chính. Thứ ba, bước đầu thực hiện thiết lập hệ thống tài khoản thanh toán tập trung nhằm giảm thiểu số dư nhàn rỗi trong hệ thống ngân hàng, từ đó tiết kiệm chi phí sử dụng vốn, đồng thời tăng thêm tính minh bạch của các dòng tiền, tăng tính năng động trong quản lý và giảm thiểu các rủi ro hoặc biến động của thị trường tài chính. Để xây dựng hệ thống thanh toán tập trung (TSA) và cải cách phương thức thanh toán giữa KBNN và ngân hàng, từ tháng 4/2010, KBNN đã thực hiện triển khai thí điểm tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, KBNN đang khẩn trương xây dựng Đề án Thanh toán điện tử song phương tập trung với một số ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản nhằm điện tử hóa các giao dịch thanh toán, đồng thời tập trung được nguồn lực tài chính về trung ương, tạo thuận lợi cho công tác dự báo luồng tiền nhằm sử dụng ngân quỹ KBNN có hiệu quả. Thứ tư, xây dựng quy trình dự báo luồng tiền trên cơ sở thiết lập hệ thống tài khoản thanh toán tập trung kết hợp với các thông tin, dữ liệu từ các nguồn như dự án Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), dự án Hiện đại hóa thu ngân sách Nhà nước, phần mềm Quản lý nợ… nhằm tạo cơ sở dữ liệu về mức ngân quỹ đảm bảo khả năng thanh toán của KBNN, từ đó điều hành ngân quỹ thực hiện mục tiêu an toàn và hiệu quả. (Ngọc Mai)