Với mức giá chào bán 20.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán 576 tỷ đồng. CAV dự kiến dùng phần lớn bổ sung vốn lưu động.

Ngày 11/10/2016, Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (HOSE: CAV) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 để trình cổ đông thông qua một số nội dung quan trọng.

Trong đó, nội dung chính được thông qua là việc CAV sẽ tiến hành chào bán ra công chúng số lượng cổ phiếu bằng với lượng cổ phiếu đã phát hành, tương đương 28,8 triệu cổ phiếu.

Mức vốn điều lệ hiện tại 288 tỷ đồng sẽ tăng lên 576 tỷ đồng sau khi phát hành thêm.

Cổ đông của CAV cũng thống nhất với mức giá chào bán 20.000 đồng/cổ phiếu. Tương đương với tổng giá trị chào bán 576 tỷ đồng.

Mục đích sử dụng vốn trong đợt phát hành này chủ yếu để bổ sung vốn lưu động, phần còn lại 95 tỷ đồng dùng để đầu tư vào công ty CP Cadivi miền Bắc.

Ngoài ra, cổ đông CAV cũng thông qua việc bầu thay thế ông Nguyễn Đình Hùng vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 thay thế cho ông Lê Quang Định.