Với cách hướng dẫn dưới đây, bạn dễ dàng vẽ được một con gà trống.

Vũ Vân