Thực hiện theo 5 bước dưới đây, bạn dễ dàng vẽ được một con sóc.

Bước 1 Bước 2: Bước 3 Bước 4 Bước 5 Vũ Vân