* Công ty quy định làm việc 7 giờ/ngày. Lẽ ra phải lấy hệ số lương cơ bản của tôi (1.040.000 đồng) chia cho 210 (7 giờ x 30 ngày) rồi nhân cho số giờ làm thực tế trong tháng nhưng công ty lại tính theo cách lấy hệ số lương căn bản chia cho 240 (8 giờ x 30 ngày). Công ty làm như vậy có đúng không? Lê Lâm Phương Trang (em_be_tho_con@yahoo.com)

- Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TPHCM, trả lời: Pháp luật lao động quy định tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng tối đa không quá 26 ngày. Nếu công ty quy định chỉ làm việc 7 giờ/ngày thì số giờ làm việc tối đa một tháng ở công ty bạn là 26 x 7 = 182 giờ. Tiền lương của bạn được tính bằng cách lấy tiền lương cơ bản + phụ cấp mang tính chất lương (nếu có) chia cho 182 giờ rồi nhân với số giờ làm việc thực tế trong tháng. Cách tính của cả bạn và công ty đều sai khi lấy ngày làm việc tiêu chuẩn là 30.