ND - Hỏi: Đề nghị quý báo hướng dẫn cách tính mức đóng BHXH để hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên?