TTO - * Do nhu cầu sản xuất, chúng tôi sắp xếp làm thêm giờ vào ngày lễ 1-1-2009, quy định là 25 ngày công trong 1 tháng, lương công nhân là 1.300.000 đồng/tháng. Giả sử công nhân đi làm đủ công trong tháng 1, chúng tôi thực hiện việc trả lương như sau có phù hợp với Luật lao động không?