(Chinhphu.vn) - Ông Huỳnh Thanh Ngọc (ngocha979@...) đang công tác tại đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh, được bổ nhiệm kế toán trưởng hưởng phụ cấp 0,6 (0,5+0,1). Tuy nhiên, mức phụ cấp của trưởng phòng tại đơn vị ông Ngọc đang công tác là 0,65. Ông Ngọc muốn được biết mức phụ cấp ông đang hưởng có đúng không?

Vấn đề ông Ngọc hỏi, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời như sau: Theo quy định tại điểm 1 Mục V Thông tư Liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV ngày 15/6/2005 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước thì kế toán trưởng của các đơn vị kế toán sau đây được hưởng mức phụ cấp chức vụ tính bằng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng (Trưởng ban) của đơn vị, cộng thêm phụ cấp trách nhiệm công việc hệ số 0,1: - Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi NSNN các cấp; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Tòa án nhân dân các cấp; - Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; - Đơn vị vũ trang nhân dân, kể cả Tòa án quân sự và Viện Kiểm sát quân sự; - Đơn vị quản lý quỹ dự trữ của Nhà nước, quỹ dự trữ của các ngành, các cấp (gọi tắt là đơn vị dự trữ của Nhà nước); quỹ tài chính khác của Nhà nước; - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân các cấp kể cả các đơn vị kế toán cấp II, III trực thuộc Hội đồng nhân dân các cấp; Ủy ban nhân dân các cấp kể cả các đơn vị kế toán cấp II, III trực thuộc Ủy ban nhân dân các cấp; - Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng kinh phí NSNN; - Đơn vị sự nghiệp được NSNN đảm bảo một phần hoặc toàn bộ kinh phí; - Tổ chức quản lý tài sản quốc gia; - Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí NSNN; - Các Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, các tổ chức khác được NSNN hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động. - Đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu - chi không sử dụng kinh phí NSNN. Về phụ cấp trưởng phòng đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh Theo Mục 7, Phần I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức viên chức giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, thì phụ cấp chức vụ trưởng phòng Sở và tương đương thuộc đô thị loại đặc biệt, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được xếp hệ số 0,6; thuộc đô thị loại I, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương còn lại được xếp hệ số 0,5. Trường hợp ông Huỳnh Thanh Ngọc, muốn biết việc xếp phụ cấp Kế toán trưởng đối với ông đã đúng chưa, ông cần đối chiếu Phần I, Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức viên chức giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước (Ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ) để biết chính xác mức phụ cấp trưởng phòng của đơn vị ông đang công tác. Sau đó cộng thêm hệ số 0,1 theo quy định tại Điểm 1 Mục V Thông tư Liên tịch số 50/2005/TTLT/BTC-BNV nêu trên. Nếu phụ cấp trưởng phòng của đơn vị ông công tác có hệ số 0,6, thì phụ cấp kế toán trưởng là 0,6 + 0,1 = 0,7. Nếu phụ cấp trưởng phòng của đơn vị ông công tác có hệ số 0,5, thì phụ cấp kế toán trưởng là 0,5 + 0,1 = 0,6 . Trong Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP) không thấy có quy định mức phụ cấp 0,65 đối với chức vụ trưởng phòng Sở và tương đương tại các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương. Luật sư Trần Văn Toàn VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội * Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật. Tin liên quan: >>Về việc bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở cấp xã >>Phụ trách kế toán được hưởng mức phụ cấp trưởng phòng của đơn vị >> Phụ trách kế toán được hưởng phụ cấp trách nhiệm >> Giải đáp một số thắc mắc về phụ cấp kế toán >> Có quyết định bổ nhiệm mới được hưởng phụ cấp kế toán trưởng