Tại Hội nghị đại biểu các tôn giáo nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn mong muốn trong ngôi nhà đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, làm cho đất nước ngày càng phát triển, cùng nhau xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cac ton giao luon dong hanh cung dan toc lam cho dat nuoc ngay cang phat trien - Anh 1

Quang cảnh Hội nghị.

Sáng 23/9 tại Hà Nội, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị đại biểu các tôn giáo nghiên cứu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Hoàng Thị Hoa cùng đại diện các Bộ ngành Trung ương và 210 đại biểu đại diện lãnh đạo các tôn giáo.

Cac ton giao luon dong hanh cung dan toc lam cho dat nuoc ngay cang phat trien - Anh 2

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh trao đổi về nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và công tác tôn giáo; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và Kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác tôn giáo.

Trên cơ sở đó, các đại biểu chức sắc tôn giáo nghiên cứu, tuyên truyền, vận động các tín đồ chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ sở, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cac ton giao luon dong hanh cung dan toc lam cho dat nuoc ngay cang phat trien - Anh 3

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và nhân dân Việt Nam.

Nội dung văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI, của các Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây.

Cac ton giao luon dong hanh cung dan toc lam cho dat nuoc ngay cang phat trien - Anh 4

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn cho biết, căn cứ kết quả triển khai thực hiện Chương trình hành động nhiệm kỳ 2014-2019 do Đại hội lần thứ VIII của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề ra và yêu cầu nhiệm vụ mới trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: “Tiếp tục tăng cường củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Mặt trận Tổ quốc đóng vai trò nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Từ đó, UBTƯ MTTQ Việt Nam ban hành Chương trình hành động số 16/CTr-MTTW ngày 16/8/2016 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong đó xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII MTTQ Việt Nam.

Cac ton giao luon dong hanh cung dan toc lam cho dat nuoc ngay cang phat trien - Anh 5

Cac ton giao luon dong hanh cung dan toc lam cho dat nuoc ngay cang phat trien - Anh 6

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Trên cơ sở các báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đề nghị các cụ, các vị, các đại biểu nghiên cứu, tuyên truyền, vận động các chức sắc, tín đồ các tôn giáo chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ sở, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn mong muốn trong ngôi nhà đại đoàn kết toàn dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, làm cho đất nước ngày càng phát triển, cùng nhau xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Giới thiệu Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình nêu rõ, chương trình cụ thể hóa chủ trương, đường lối và tổ chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong hệ thống MTTQ Việt Nam, đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam.

Cac ton giao luon dong hanh cung dan toc lam cho dat nuoc ngay cang phat trien - Anh 7

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình phát biểu tại Hội nghị.

Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”; Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu “Phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Nâng cao hiệu quả việc phát huy dân chủ, thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước vững mạnh; Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế; Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo hướng “Tiếp tục tăng cường củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân”.

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình cũng trao đổi, phổ biên kết luận 02 của Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo.

Quan điểm và nhiệm vụ giải pháp đổi mới nội dung phương thức của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo trong thời gian tới đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người như tinh thần Hiến pháp 2013. Mặt trận luôn coi trọng và phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo mọi điều kiện để các chức sắc tôn giáo thực hiện phương châm “tốt đời đẹp đạo”. Phát huy các điểm tương đồng của các tôn giáo với việc thực hiện các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Tăng cường đổi thoại với các chức sắc, nhà tu hành, tổ chức tôn giáp trong việc triển khai các công việc chung. Mặt trận tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của các tầng lớp nhân dân trong đó có đồng bào các tôn giáo qua đó Mặt trận làm tốt vai trò cầu nối và thực sự là ngôi nhà chung tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Việc đổi mới công tác tôn giáo của MTTQ Việt Nam tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trong đó MTTQ các cấp thường xuyên chăm lo xây dựng và phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các tôn giáo, nhất là viai trò của chức sắc, nhà tu hành, chức việc và trí thức tôn giáo. Phối hợp với các tổ chức tôn giáo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong vùng đồng bào có đạo. Tăng cường tập hợp các tổ chức tôn giáo đã được công nhận có đủ điều kiện theo quy định tham gia làm thành viên của Mặt trận, tập hợp, thu hút các các nhân tiêu biểu tham gia làm thành viên tôn giám gia UB MTTQ, Ban chấp hành các đoàn thể nhân dân và cơ quan dân cử ở các cấp.

MTTQ Việt Nam chủ động và tích cực tham gia có trách nhiệm nhiệm cùng Đảng, Nhà nước tiếp tục phát triển, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo. Phát huy hơn nữa các giá trị tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong đời sống xã hội và phát triển triển bền vững. Tăng cường đoàn kết các tôn giáo trong khối đại toàn dân tộc.

Cùng với đó tăng cường nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của UBTƯ MTTQ Việt Nam các cấp và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác tôn giáo. Vận động các tôn giáo nêu cao vai trò, trách nhiệm của mình trong đời sống xã hội, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nhất là trách nhiệm trong việc hướng dẫn chức sắc, nhà tu hành, tín đồ thực hiện sinh hoạt tín ngưỡng, tốn giáo đúng pháp luật phù hợp với điều kiện đất nước...

Phát biểu tổng kết bế mạc Hội nghị Phó Chủ tịch Lê Bá Trình nêu rõ Hội nghị đại biểu chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo các tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Thừa Thiên Huế trở ra) nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến đây đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình khẳng định, các vị chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ta. Các tôn giáo tuy có khác nhau về giáo luật, giáo lý, phương thức hành đạo nhưng đều có điểm chung là mục tiêu giải thoát con người, xây dựng một cuộc sống an lành, hạnh phúc cho mỗi người trong hiện tại và tương lai. Đó cũng là mục tiêu của một xã hội Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang vươn tới.

“Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn kết quả của hội nghị này sẽ được lan tỏa đên nhiều chức sắc, chức việc, tín đồ của tất cả các tôn giáo trong nước ta để cùng nhau góp phần mình vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước mà NQ Đại hội lần thứ XII của Đảng và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam đã đề ra, cũng là điều kiện để các tôn giáo thực hiện tốt đường hướng, mục tiêu hành đạo của mình”, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình nêu rõ.

Anh Vũ
Ảnh: Quốc Anh