Thống đốc Ngân hàng Trung ương Saudi Arabia Hamad Saud Al Sayyari cho biết các nước sản xuất dầu lửa vùng Vịnh sẽ xem xét lại mục tiêu liên minh tiền tệ vào năm 2010