(PL)- Hiệp hội Ngân hàng vừa khảo sát hoạt động của một số ngân hàng thương mại (NHTM) và cho biết hầu hết các NHTM không thể khống chế dư nợ vốn cho vay đầu tư chứng khoán dưới mức 3% tổng dư nợ tín dụng.