Cac doanh nghiep thuoc Dang bo Khoi TW dat doanh thu 6,8 trieu ty dong - Anh 1