Khi hội nhập WTO, các doanh nghiệp nhất thiết phải hiểu luật thương mại quốc tế, luật của các đối tác, tập quán thương mại quốc tế và các tranh chấp thương mại quốc tế phổ biến để phòng tránh những rủi ro có thể có trong hoạt động của mình