Trong các ngày 7-8/6, Tỉnh ủy Gia Lai, Hưng Yên, Bình Đình đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Các địa phương đều gắn học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng với tình hình thực tế tại địa phương.

Hưng Yên: Trong 2 ngày 7 và 8/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Hơn 500 đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tham dự. Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản trong 4 chuyên đề lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI cần tập trung học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện gồm: "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH", "Kết quả thi hành Điều lệ Đảng khóa X và những bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Đại hội XI", "Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”, "Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011 - 2016". Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên đã khẳng định tầm quan trọng của nội dung các văn kiện Đại hội XI của Đảng là rất lớn và sâu sắc, là kết tinh tư tưởng và trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Vì vậy, các cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghị quyết cần tập trung theo dõi báo cáo viên truyền đạt để nắm vững những nội dung cốt lõi, quan điểm cơ bản, chủ trương, những nhiệm vụ, giải pháp lớn mà Đại hội XI của Đảng đề ra; tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động để vận dụng sáng tạo, đưa Nghị quyết thành hiện thực cuộc sống. Mặt khác, cần vận dụng sáng tạo những nội dung của nghị quyết để giải quyết các vấn đề do cuộc sống đặt ra. Việc học tập phải liên hệ chặt chẽ với thực tiễn, đặc biệt chú trọng thảo luận, liên hệ với tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở từng địa phương, đơn vị, trong đó có tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Cùng với việc học tập, quán triệt, Tỉnh ủy Hưng Yên cũng đã tổ chức cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Gia Lai: Ngày 8/6, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho hơn 400 cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tất cả các đồng chí lãnh đạo phải tích cực nghiên cứu sâu hơn nữa những điểm lớn, những vấn đề cơ bản và mới nhất trong các văn kiện Đại hội để hiểu rõ, thấm nhuần tinh thần của các văn kiện; gắn chặt việc học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội với xây dựng và thực hiện tốt chương trình hành động, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, tổ chức, mỗi cán bộ đảng viên, thiết thực đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Trên cơ sở thấm nhuần cơ sở khoa học, quan điểm của Đảng, mối liên hệ giữa các lĩnh vực, liên hệ thực tế để biến thành vốn sống của mình, từ đó tự trang bị những nhận thức, nâng cao tính chiến đấu, phản ứng mau lẹ để đấu tranh bác bỏ những luồng tư tưởng, các quan điểm sai trái, thù địch; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, làm tốt công tác tuyên truyền, đưa Nghị quyết của Đảng vận dụng rộng rãi thực tiễn. Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được thảo luận và dành thời gian làm rõ những luận điểm cơ bản và những điểm mới của các văn kiện, gồm: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020; Báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng; kết quả thi hành Điều lệ Đảng khóa X, những bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng của Đại hội XI và dự thảo Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Cùng với việc học tập, quán triệt, Hội nghị cũng đã thảo luận và thống nhất đề ra Chương trình hành động của Đảng bộ Gia Lai về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng sẽ tổ chức hội nghị bất thường bàn và quyết định một số công việc theo thẩm quyền. Bình Định: Ngày 7 và 8-6, Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho cán bộ chủ chốt và nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu: Các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng một cách sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Mỗi một cá nhân phải nói và hành động theo Nghị quyết; triển khai kế hoạch để từng cấp, từng ngành học tập và quán triệt Nghị quyết XI của Đảng, tạo thành một cuộc sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực. Đồng chí khẳng định: “Các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã nêu lên những quan điểm, phương hướng cơ bản chỉ đạo cho cả lâu dài, trung hạn, ngắn hạn và trước mắt; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; tư tưởng, phương pháp nhận thức và chỉ đạo thực hiện. Dù còn không ít vấn đề phải tiếp tục đi sâu nghiên cứu, tổng kết, làm sáng tỏ, nhưng có thể nói, đến Đại hội XI, chúng ta tiến thêm một bước trong việc hoạch định và hoàn thiện hệ thống các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới, đưa đất nước tiếp tục đi lên theo con đường xã hội chủ nghĩa. Đó là kết quả của sự tổng kết lý luận và thực tiễn, kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân ta; tiếp tục khẳng định, hoàn thiện và phát triển đường lối cách mạng của Đảng ta theo tinh thần chủ nghĩa Mác - Lênnin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Trong thời gian 2 ngày, các cán bộ, đảng viên được nghe phổ biến các nội dung cơ bản trong Nghị quyết XI của Đảng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của nước ta giai đoạn 2011 - 2020 ; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội XI; Điều lệ Đảng (sửa đổi, bổ sung). Đồng thời, các đại biểu cũng đã thảo luận và thông qua chương trình hành động của tỉnh, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết XI của Đảng, Tỉnh ủy Bình Định đề ra chương trình hành động nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 13 đến 14%/năm trở lên; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường để phát triển bền vững...