Cục quản lý chất lượng Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin (BCVT và CNTT) vừa chính thức công bố kết quả đo kiểm lại 2 chỉ tiêu về độ chính xác ghi cước và dịch vụ hỗ trợ khách hàng của dịch vụ E-Com (EVNTelecom) trên địa bàn Hà Nội. Theo kết quả đo kiểm này, hai chỉ tiêu của E-Com được đo kiểm lại đều đạt tiêu chuẩn chất lượng của ngành.