Hỏi: Bác tôi tham gia kháng chiến trong vùng bị nhiễm chất độc da cam. Xin Quý Báo cho biết các chế độ ưu đãi đối với những người bị nhiễm chất độc da cam? (Đinh Văn Chung, Điện Bàn, Quảng Nam)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 35/2007/UBTVQH11 ngày 21-6-2007) và Nghị định số 35/2010/NĐ-CP ngày 6/4/2010 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng thì các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bao gồm: 1. Trợ cấp hàng tháng số tiền là 1.763.000 đồng đối với người bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc trợ cấp hàng tháng số tiền là 1.277.000 đồng người bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống. 2. Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe, phục hồi chức năng lao động; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào tình trạng bệnh tật của từng người và khả năng của Nhà nước. 3. Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế, miễn hoặc giảm nghĩa vụ lao động công ích theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước và địa phương. Căn cứ quy định trên thì bác của anh sẽ được hưởng trợ cấp hàng tháng tùy thuộc vào mức độ suy giảm khả năng lao động như trên cùng với việc được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người bị nhiễm chất độc hóa học. Ngoài ra, bác anh còn có thể được hưởng các ưu đãi về giao đất hoặc thuê đất và được hỗ trợ về nhà ở của Nhà nước