Tổ chức bảo vệ môi trường lớn nhất thế giới WWF vừa mời ca sĩ Mỹ Linh làm đại sứ cho diễn đàn trên mạng www.connect2earth.org - một diễn đàn dành cho giới trẻ giúp họ có cơ hội được nói lên những quan điểm của mình về môi trường.