Tháng chiến dịch truyền thông phòng chống AIDS năm 2007 (10/11 - 10/12) là một trong những hoạt động lớn hưởng ứng Chiến dịch phòng, chống AIDS toàn cầu năm 2007-2008. Chủ đề của tháng trọng điểm này là “Tăng cường lãnh đạo. Giữ vững cam kết. Quyết tâm ngăn chặn AIDS”.