- Sáng ngày 23/7/2009, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và triển khai, quán triệt một số chủ trương, chỉ thị mới của Trung ương, của Tỉnh ủy trên lĩnh vực công tác khoa giáo.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Dương Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hơn 100 đại biểu là cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) trên địa bàn tỉnh, bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng. Trong đó, đáng kể nhất là nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân đã nâng cao hơn một bước; công tác bảo vệ môi trường, đầu tư cho sự nghiệp môi trường được chú ý và có những chuyển biến tích cực, đảm bảo hài hòa giữa khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên với bảo vệ, phát triển hợp lý, góp phần phát triển kinh tế- xã hội theo hướng ổn định và bền vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Đặc biệt tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng bức xúc, nguy cơ của biến đổi khí hậu tác động ngày càng rõ đối với đời sống người dân và sự phát triển của xã hội; nhiều nơi cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, nhân dân chưa nhận thức đầy đủ, ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường đối với sự sống, còn buông lỏng trong quản lý, bảo vệ môi trường; đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường các cấp còn thiếu và yếu… Trước thực trạng trên, Hội nghị sơ kết Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) lần này có mục tiêu là đánh giá đúng tình hình sau bốn năm triển khai, thực hiện Nghị quyết của Đảng về công tác bảo vệ môi trường ở các cấp, các ngành và các địa phương; tìm ra những nguyên nhân. Trên cơ sở đó có giải pháp chỉ đạo hiệu quả hơn trong thời gian tới. Theo Chương trình Hội nghị, ngoài nội dung sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ triển khai đến các đại biểu nội dung Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 21/1/2009 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) “Về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị số 24-Ct/TW, ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 18/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; Chỉ thị số 15-CT/Tu, ngày 4/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau. Theo dự kiến, Hội nghị sẽ nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, quán triệt toàn văn các văn bản trên và đại biểu thảo luận, cho ý kiến đóng góp về các vấn đề có liên quan, giúp Tỉnh ủy chỉ đạo sâu sát hơn trên từng lĩnh vực trong thời gian tới. Hội nghị kết thúc vào chiều cùng ngày./.