Chiều 2.10, Công ty thoát nước và xử lý nước thải huy động đã phải huy động nhiều công nhân để vớt xác cá chết ở kênh này.