CTCP Xây dựng 47 thông báo điều chỉnh giá chào sàn như sau:

Tài liệu đính kèm: C47: Điều chỉnh giá chào sàn