Ngày 21/03/2011 Sở Giao dịch Chứng khoán TpHCM đã cấp Quyết định số 30/2011/QĐ-SGDHCM cho phép Công ty Cổ phần Xây dựng 47 niêm yết cổ phiếu phổ thông trên SGDCK TpHCM Theo kế hoạch ngày 30/03/2011, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 sẽ chính thức giao dịch Như vậy, Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đã trở thành công ty thứ 312 niêm yết cổ phiếu trên SGDCK TpHCM với mã chứng khoán là C47

Tài liệu đính kèm: C47: Bài giới thiệu niêm yết