CTCP Thế Kỷ 21 (HOSE: C21) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng nhận 9% cổ tức tiền mặt.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2012

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/05/2012

1. Lý do và mục đích:

Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2011

2. Nội dung cụ thể:

Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thanh toán: 9%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 900 đồng)

- Thời gian thanh toán: ngày 24/05/2012