- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2010 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2010 - Lý do và mục đích : - Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2010 bằng tiền - Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu - Nội dung cụ thể: 1. Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2010 bằng tiền - Tỷ lệ thực hiện: 6% (01 cổ phần được nhận 600 đồng) - Thời gian thực hiện: 11/11/2010 - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty tại số 3 đường Hà Nội, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 11/11/2010 và xuất trình chứng minh nhân dân. 2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu - Tỷ lệ thực hiện: 30:19 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được hưởng 01 quyền mua, 30 quyền mua được mua thêm 19 cổ phần mới). - Số lượng phát hành cho cổ đông hiện hữu: 1.900.000 cổ phần. - Giá phát hành: 15.000 đồng/ cổ phần. - Số cổ phần cổ đông đặt mua được làm tròn đến hàng đơn vị. - Số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có) và số cổ phần cổ đông không đặt mua hết sẽ được ủy quyền cho HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá phát hành không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 1.250 cổ phiếu BXH tại ngày chốt danh sách, cổ đông sẽ được mua: 1.250 x 19/30 = 791,6 cổ phần. Theo nguyên tắc xử lý cổ phần lẻ nêu trên, số cổ phần mà cổ đông A thực nhận là 791 cổ phần. - Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 26/10/2010 đến ngày 15/11/2010 - Thời gian đăng ký đặt mua: từ ngày 26/10/2010 đến ngày 22/11/2010 - Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần - Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán. + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền tại Trụ sở chính Công ty tại số 3 đường Hà Nội, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến, người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân và Giấy/ Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. * Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán: + Tên chủ tài khoản: CTCP Bao bì Xi măng Hải Phòng + Số TK: 179010000002534 + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hồng Bàng.