Dù rất tích cực, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống nhưng tệ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em vẫn đang có nguy cơ tăng theo tốc độ đô thị hóa